Lokaler & kontor

Komplettera befintliga tvåglasfönster

Denna åtgärd kräver en stor investering men ger förutom en sänkning av värmebehovet en ökad komfort.

Det finns ingen anledning att byta ut fönster som är i gott skick. Istället kan man välja att tilläggsisolera de befintliga fönstren. Detta kan ske på en rad olika sätt, mycket beroende på hur de ursprungliga fönstren ser ut.

Att byta innerrutan i ett tvåglasfönster mot en tvåglas isolerruta är ett sätt. Denna åtgärd kan minska U-värdet, från ca 3,0 till knappt 1,0 W/m2, K. U-värdet är ett mått på värmeförlusterna genom tex fönster. Ju lägre det är, desto mindre är förlusterna.

Många gånger kan man efter att ha förbättrat fönstren, sänka temperaturen inomhus.
Åtgärden ger förutom ett skönare inomhusklimat och sänkt uppvärmningskostnad, med rätt val även minskat buller.

kontorslokal

Åk buss!

Dåliga kommunikationer-här är ett recept!

Gå samman med grannföretag och “lobba” mot planerare av allmänna kommunikationer så att busstider passar till arbetstider och därmed blir det tillräckligt många passagerare vilket ger underlag för “expressbussar”.

Välj fläktmotorer med hög verkningsgrad och överdimensioner inte.

Vid val av fläktmotorer undersök lönsamheten i högeffektiva motorer jämfört med standardmotorer och var noga med att inte överdimensionera. 

Skillnaden i verkningsgrad kan vara relativt stor mellan högeffektiva motorer och standardmotorer. En högeffektiv motor har ett högre pris men lönar sig ändå ofta jämfört med en standardmotor. Högeffektiva motorer har dessutom normalt sett längre livslängd och mindre servicebehov än lågeffektiva eftersom bättre och mer material används vid tillverkningen.

Tänk också på att inte välja större motorer än vad som är nödvändigt. Överdimensionerade motorer ger ett onödigt högt reaktivt effektuttag, lägre verkningsgrad (vid mindre än ca 70% belastning) liksom ett högt effektbehov p g a ett stort startmoment. Investeringskostnaden ökar dessutom.

Ett direkt byte av överdimensionerade motorer med låg verkningsgrad kan ibland löna sig. Oftast är det dock i samband med andra åtgärder eller vid uttjänt motor som ett byte blir aktuellt.

Ställ krav på högsta tillåtna SFP-värde vid upphandling av ventilationssystem.

– både vid nybyggnad och ombyggnad

SFP-värdet, den specifika fläkteleffekten, ger ett mått på hur eleffektivt ett ventilationssystem är. Att ställa krav på SFP-värdet är extra viktigt om drifttiderna är långa.
Vid nybyggnad ska SFP-värdet för ett ventilationssystem inte behöva överstiga 1,5 kW/m3,s. Vid ombyggnad är det svårt att nå ett så lågt värde och man bör istället sträva efter ett värde på 2-2,5 kW/m3,s.
Hur kan man då nå ett lågt SFP-värde? Jo till exempel genom att välja fläktar med bakåtböjda hjul, välja högeffektiva, inte överdimensionerade fläktmotorer samt minimera tryckfall i kanaler, kanalanslutningar och luftbehandlingsaggregat.

Som hjälp vid upphandling av ventilationssystem och annan energikrävande utrustning kan ENEU94 eller ENEU94K användas.

Underdimensionera inte fläktar och luftbehandlingsaggregat

Ett väl tilltaget luftbehandlingsaggregat ger, vid samma flöde, lägre tryckförluster och därmed lägre driftkostnader än ett som är precist tilltaget.

Välj alltså hellre ett något större luftbehandlingsaggregat trots att investeringskostnaden blir något högre. Om luftflödena är stora och drifttiderna långa kan merkostnaden betala sig på ett par år. Ett direkt byte av befintliga underdimensionerade aggregat lönar sig knappast men ett byte kan vara intressant i samband med införandet av variabelt luftflöde eller värmeåtervinning.

Rengör luftkylda kondensorer!

En kylanläggning med luftkyld kondensor drar mindre el om kondensorn hålls ren

En kylmaskin för bort värme från till exempel lokaler och kylrum men den måste också avge värmen någonstans. Detta sker som regel i en kondensor.
Kylmediet i kondensorn kan kylas på olika sätt t ex med uteluft. För att avkylningen ska vara effektiv krävs det dock ett flöde genom kondensorn, vilket normalt sett fås med hjälp av en fläkt.
Vid nedsmutsning minskar flödet och därmed avkylningen. Kondenseringstemperturen ökar och med den också elbehovet.

Samma resonemang gäller för kylmaskiner med vattenkylda kondensorer. Det är viktigt att kondenseringstemperaturen inte stiger på grund av nedsmutsning. En grad celsius högre kondenseringstemperatur ger 3-4 % högre elförbrukning.

Dåligt fungerande kyldiskar slukar energi och försämrar matkvalitetén

Dåligt fungerande kyl- och frysdiskar i landets livsmedelsbutiker leder till för hög energiförbrukning och försämrad livsmedelskvalité

Dåligt fungerande kyl- och frysdiskar i landets livsmedelsbutiker leder till för hög energiförbrukning och försämrad livsmedelskvalité. Det framgår av en studie som SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut i Borås gjort med stöd från Energimyndigheten.

Reglera luftflödet efter utomhustemperaturen

i byggnader där luftflödet är dimensionerat efter kylbehovet sommartid

I många lokaler har men ett konstant luftflöde, dimensionerat för att klara kylbehovet under sommaren. Det gör att flödet i dessa lokaler under vintertid, är onödigt stort och många gånger skulle kunna sänkas.
Ett stort flöde under vintern medför stora värmeförluster och inte minst risk för drag och torr luft. Flödet bör dock aldrig sänkas så att det understiger hygienflödet. Tanken är inte att luftkvaliteten ska försämras utan snarare tvärtom.
Flödet kan regleras med utetemperaturgivare och frekvensomformare för varvtalsstyrning av fläktarna. I samband med åtgärden är det lämpligt att göra en ordentlig injustering av ventilationssystemet.

 Nya projekt som sparar energi företag och fastigheter