Industrilokaler

industrilokalModern belysningsteknik

Ger bättre komfort, sänkta driftkostnader och minskat elbehov

När det är dags att byta belysningsarmaturer finns det mycket att tänka på. Här följer några tips:

  • planera belysningen noga. Det är oftast onödigt att belysa områden där ingen vistas. Koncentrera ljuset där det behövs. Vid arbetsplatser t ex är det bättre att välja platsorienterad allmänbelysning eller allmänbelysning med arbetsplatsbelysning än att välja enbart allmänbelysning som är jämt fördelad över hela lokalen.
  • välj armaturer med högfrekvensdon (elektroniska don) istället för med konventionella don. Högfrekvensdrift kan ge 20-30% lägre elbehov. Dessutom ökar det lysrörens livslängd med 25-50% och ger, inte minst, ett flimmerfritt ljus. Med HF-drift öppnas möjligheten till ljusreglering som t ex närvarostyrning av belysningen. Ljusreglering kräver speciella HF-don.
  • välj moderna, effektiva armaturer som till exempel riktar ljuset på ett bra sätt och har goda reflekterande egenskaper
  • välj armaturer för lysrörslampor eller lysrör. T5-lysrör är lysrör med en diameter på 16 mm, jämfört med de ”vanliga” lysrörens 26 mm. T5-lysrör har en något längre livslängd och ger upp till 30 % energibesparing jämfört med 26 mm fullfärgslysrör.

Energimyndigheten har gett ut flera bra broschyrer, i form av programkrav och exempelsamlingar, när det gäller belysning. Broschyrerna finns för verkstadsindustrin, kontor, vården, sporthallar, skolor, livsmedelsbutiker och flerbostadshus.

Ställ krav på hög totalverkningsgrad

En fläkt med låg verkningsgrad kan bli dyr i längden

Vid val av nya fläktar bör sådana med bakåtböjda hjul (B-hjul) väljas. Direktdrift istället för remdrift bör också övervägas då det kan ge minskade förluster.
Vid upphandlingen är det rimligt att ställa krav på att totalverkningsgraden, vid den dimensionerande driftpunkten, inte underskrider 60-65%, beroende på storleken.

Som hjälp vid upphandling av fläktar och annan energikrävande utrustning kan ENEU94 eller ENEU94K användas.

Byt glödlampor mot lysrörslampor i befintliga armaturer.

Minska kostnaderna för el och drift

Lysrörslampor använder 80% mindre energi och håller 10 ggr längre än glödlampor. Den längre livslängden gör att man förutom med sänkt energikostnad kan räkna med en lägre utbyteskostnad.
Där lampor tänds och släcks ofta bör man ha elektroniska lysrörslampor. De konventionella bör inte tändas och släckas mer än någon gång per dygn, annars förkortas livslängden. Elektroniska lysrörslampor har dessutom följande fördelar: de är lättare, ger flimmerfritt ljus och fungerar bättre utomhus.

Underdimensionera inte fläktar och luftbehandlingsaggregat

Ett väl tilltaget luftbehandlingsaggregat ger, vid samma flöde, lägre tryckförluster och därmed lägre driftkostnader än ett som är precist tilltaget.

Välj alltså hellre ett något större luftbehandlingsaggregat trots att investeringskostnaden blir något högre. Om luftflödena är stora och drifttiderna långa kan merkostnaden betala sig på ett par år. Ett direkt byte av befintliga underdimensionerade aggregat lönar sig knappast men ett byte kan vara intressant i samband med införandet av variabelt luftflöde eller värmeåtervinning.

Upphandling av maskiner och utrustning med hög energianvändning

Ställ krav på energieffektivitet vid upphandling av maskiner och utrustning med hjälp av ENEU 94,så slipper ni obehagliga överraskningar

När installationer, maskiner och annan utrustning ska handlas upp är det oftast priset som är den avgörande faktorn även om kvalitet, service underhållskostnader etc, också vägs in vid bedömningen. Utrustningens energieffektivitet däremot tas sällan hänsyn till – fastän energikostnaden ofta utgör en stor del av livscykelkostnaden. Resultatet kan bli olyckliga investeringar som leder till höga energikostnader under investeringens hela livslängd.

Exempel på livscykelkostnadens fördelning för en fläkt

Det finns hjälp att få om man vill väga in energieffektiviteten och livscykelenergikostnaden vid planering, projektering och upphandling av energikrävande utrustning. ENEU94 eller ENEU94 K kan användas som hjälpmedel. Detta är dokument som innehåller dels riktlinjer när det gäller energieffektivitet att användas bland annat som beställarkrav vid upphandling och inköp, dels instrument för att använda livscykelkostnaden som värderingsgrund. Det blankettsystem för beräkning av livscykelkostnader som pärmarna innehåller finns också i form av ett datorprogram.
ENEU 94 är framtaget för industrin och i första hand verkstadsindustrin. ENEU 94 K är framtaget för kommunal verksamhet men materialet kan lika väl användas av till exempel fastighetsföretag och landsting. Båda dokumenten ges ut av Industrilitteratur.

 – Goda exempel på energismarta lösningar i företag och fastigheter