Flerbostadshus

Välj fönster med U-värde 1,0 W/m2, K

-för hög komfort och låga värmeförluster

flerbostadshusVid nybyggnad och utbyte av befintliga fönster bör man välja fönster med ett U-värde för hela fönsterkonstruktionen på 1,0 W/m2, K.
U-värdet är ett mått på värmeförlusterna genom byggnadsdelar som t ex fönster – ju lägre värde desto mindre värmeförluster. U-värdet för enbart glasdelen bör inte understiga 0,8 W/m2,K för att undvika kondens.
Fönster med Energimyndighetens EL OFF–symbol uppfyller dessa och fler krav. Energimyndigheten har gett ut en broschyr som heter Välj rätt fönster.
Broschyren som innehåller tabeller med produkter och tillverkare, är en bra hjälp vid upphandling av fönster.

Stäng cirkulationspumpen sommartid.

Spar värme och el!

Cirkulationspumpen i värmesystemet går ofta oavsett om det behövs eller inte. För att minska värmeförlusterna kan den stängas under sommarmånaderna. En viss elbesparing blir också resultatet av åtgärden.
För att inte pumphjulet ska rosta fast och packningar torka ut, bör pumpen startas med jämna mellanrum under sommaren, per automatik eller manuellt.

Minska elförbrukningen – välj filter med låga tryckfall!

Men utan att sänka kraven på god luftkvalitet och god ekonomi

När man väljer filter är det viktigt att välja rätt kvalitet så att man får ett filter som kräver ett så lågt fläktarbete som möjligt samtidigt som det har en hög partikelavskiljning under hela sin livslängd.
Vad har ni för filter? Vilka egenskaper har de? Fundera också över på vilken grund filterna byts ut. Sker det av gammal slentrian vid ett tryckfall som ingen vet varför det valdes? Många gånger kan det löna sig att korta intervallet mellan filterbytena från till exempel två år till ett eller till och med ett halvt år eftersom tryckfallet är lägre för ett rent filter. Dessutom minskar det risken för biologisk tillväxt i filtren och ger en bättre luftkvalitet.

På Energimyndighetens hemsida kan du läsa om ventilationsfilter och om den teknikupphandlingstävling som ordnades för ett antal år sedan för att få fram just filter med ovan nämnda, goda egenskaper.

Komplettera befintliga tvåglasfönster

Denna åtgärd kräver en stor investering men ger förutom en sänkning av värmebehovet en ökad komfort.

Det finns ingen anledning att byta ut fönster som är i gott skick. Istället kan man välja att tilläggsisolera de befintliga fönstren. Detta kan ske på en rad olika sätt, mycket beroende på hur de ursprungliga fönstren ser ut.

Att byta innerrutan i ett tvåglasfönster mot en tvåglas isolerruta är ett sätt. Denna åtgärd kan minska U-värdet, från ca 3,0 till knappt 1,0 W/m2, K. U-värdet är ett mått på värmeförlusterna genom tex fönster. Ju lägre det är, desto mindre är förlusterna.

Många gånger kan man efter att ha förbättrat fönstren, sänka temperaturen inomhus.
Åtgärden ger förutom ett skönare inomhusklimat och sänkt uppvärmningskostnad, med rätt val även minskat buller.

Montera perlatorer på befintliga blandare vid tvättställ och diskho

-det minskar vattenanvändningen

Perlatorer monteras i blandarens utloppspip. De minskar vattenflödet men ger fortsatt god blötningseffekt, genom att blanda in luft i vattenstrålen.
Samtidigt som den totala vattenanvändningen minskar, minskar behovet av energi för uppvärmning av varmvatten.
Perlatorer finns också med kulled. Montering av perlator med kulled på köksblandare gör att åtgärden också upplevs komforthöjande av användarna.
Kostnaden för en perlator är låg och åtgärden betalar sig snabbt.

Byt gamla duschararmaturer

så spar ni både vatten och värmeenergi

Byt ut gamla duscharmaturer med tvågreppsblandare mot nya med termostatblandare eller engreppsblandare och med vattensnålt duschmunstycke.
Äldre duschar kan ge så mycket som 35 l/minut medan moderna duschar med sparmunstycken ger ca 12 l/minut. Vattenbesparingen brukar bli 10-20 %. I omklädnadsrum på t.ex. idrottsanläggningar och företag kan besparingen bli avsevärt större.
Med engreppsblandare eller termostatblandare minskar tiden för att “hitta rätt temperatur” på vattnet och därmed värmeförlusterna.
Om de befintliga blandarna är bra, kan det ändå kan vara aktuellt att byta duschstril om flödet är stort.

Förse motorvärmaruttag med individuella tidur

och begränsa motorvärmarens inkopplingstid

Användandet av motorvärmare minskar föroreningarna i avgaserna vid kallstart. Det är naturligtvis bra, men de flesta motorvärmare är inkopplade längre tid än vad som verkligen behövs. Ca 1,5 timmar kan sägas vara maximal inkopplingstid, och det är aktuellt först när det är –15°C eller kallare. Vid 0°C räcker en timme.
Idag finns automatiska tidur som känner av utomhustemperaturen och bestämmer inkopplingstiden efter den. Det är naturligtvis ett bra val. Väljer man ett enkelt tidur bör man ta hänsyn till utomhustemperaturen vid val av inkopplingstid.

 – Fler energispartips för företag och fastigheter