Energieffektiv drift

För driftstatistik!

för statistik över driftAvläsning av el-, värme- och vattenförbrukning bör göras en gång per månad för att statistik för uppföljning av förbrukningen ska kunna föras på ett tillfredsställande sätt. 

Men varför ska man föra statistik? Några skäl kan vara att:

  • tidigt kunna upptäcka omotiverade förändringar av medieförbrukningen, som inte beror på vädersvängningar eller ändrad verksamhet och därmed kunna vidta åtgärder för att rätta till brister i anläggningen.
  • kunna göra jämförelser av den specifika förbrukningen mellan sina olika byggnader. Resultatet kan ligga till grund för beslut om vilka byggnader som står på tur för effektiviseringsåtgärder.
  • kunna jämföra förbrukningen med andra förvaltare genom olika nyckeltal.
  • kunna följa upp resultatet av effektiviseringsåtgärder som vidtagits i en byggnad genom att se det verkliga resultatet av åtgärderna.
  • ha bra underlag då det är dags att byta värmeanläggning så att anläggningen blir rätt dimensionerad. En överdimensionerad anläggning ger onödigt höga investerings- och driftkostnader.
  • öka motivationen hos driftspersonalen. Månadsförbrukningen är ett tydligt mått på resultatet av personalens arbete.
  • underlätta budgetarbetet

Tänk på att den avlästa värmeförbrukningen måste korrigeras med hänsyn till vädret för perioden, för att jämförelser mellan olika år ska kunna göras. Detta kan ske med hjälp av graddagskorrigering eller med Energiindex, som förutom till temperaturen, också tar hänsyn till solinstrålning och vind. Både graddagsstatistik och Energiindex finns att beställa hos SMHI.

Inför fjärravläsning av medieförbrukning

Maskinell avläsning möjliggör tätare avläsning som t ex kan ge en bild av förbrukningsmönstret i byggnaden. Hur mycket energi förbrukas egentligen när byggnaden inte nyttjas?

Införandet av ett automatiserat system för avläsning av medieförbrukning i kombination med ett system för driftstatistik och medieanalys kan medföra energibesparingar på så mycket som 10%. Besparingen ligger i att man har kontroll över byggnaden och dess installationer. Plötsligt avvikande förbrukningssiffror ger signaler om att allt inte är som det ska. På så sätt kan man tidigt upptäcka om t ex en ventil står och läcker och snabbt åtgärda bristen. Men också utvecklingen av medieförbrukningen under en längre tid kan bevakas. Detta är naturligtvis möjligt oavsett hur insamlingen av månadsförbrukningen sker, men med maskinell avläsning går insamling smidigt och avläsningen sker alltid vid exakt tidpunkt. Oavsett helger och lov.

Skaffa drift- och underhållsinstruktioner

– ett viktigt hjälpmedel för fastighetsskötaren

Drift- och underhållsinstruktioner hjälper fastighetsskötaren att driva anläggningen optimalt med ett bra inomhusklimat och låg energikostnad som följd. De underlättar också för extern arbetskraft som anlitas t ex i samband med ombyggnad eller för service, att snabbt förstå sig på anläggningen.

Bra DU-instruktioner som används på rätt sätt av kunniga, utbildade fastighetsskötare kan ofta betala sig inom 2 år.

Driftinstruktionerna talar om hur installationerna i en byggnad är uppbyggda, var de är placerade samt hur de ska fungera för att ge ett gott inomhusklimat, till en låg kostnad. De innehåller också myndighetskrav och säkerhetsbestämmelser.

Underhållsinstruktionerna talar om när och hur installationerna ska skötas för att ge rätt funktion till så låg kostnad som möjligt.

DU-instruktioner behöver inte vara kompletta från början utan kan inledningsvis läggas på en miniminivå, för att sedan kompletteras efterhand, beroende på tillgången på resurser.

Utbilda driftpersonalen –

sänk energikostnaderna!

Effektiv fastighetsskötsel och drift kan ge stora energibesparingar. Men det kräver kunskap och motivation hos bland annat driftspersonal. Att utbilda driftpersonalen är därför en god investering.

Utbildning kan ske genom externa kurser men också på hemmaplan med lärare utifrån eller från den egna organistationen. Det är viktigt att kursen innehåller både teori och praktik för att vara så givande som möjligt.

Med ökade kunskaper och motivation kan fatighetsskötare och vaktmästare se till att anläggningen fungerar på bästa sätt, också efter nyinstallation av mer avancerad utrustning som till exempel kylaggregat och styr- och reglerutrustning.

Resultatet av utbildning blir ofta en energibesparing på 10-15% och förbättrat inomhusklimat, utan att några egentliga investeringar görs. Den ökade kunskapen ger också ökat självförtroende hos driftspersonalen, att komma med förslag på åtgärder och att tala för sin sak med till exempel förvaltare.

“Fastighetskötare 2000” är en utbildninga av fastighetsskötare inom områdena energi och inomhusklimat. Kursen hålls på CEISS , Centum för energi och inneklimat i södra Sverige, i Broby.